Vyznamenání pro ženy a dívky v Prusku

Rády a vyznamenania Nemecka a nemeckých štátov

Vyznamenání pro ženy a dívky v Prusku

Poslaťod Altmann » Štv Aug 16, 2012 4:06 am

Není bez zajímavosti,že většina faleristů řády a vyznamenání určené pro ženy, či specielně založené pro ocenění žen a dam není dle jejich mínění tak atraktivní. Osobně jsem přesvědčen,že dělají chybu. Na stránkách „války i SFS jsem se poctivě snažil několik zajímavých dekorací Srbska i R-U popsat. Nejde tedy o nic nového, neb tento článek je starší a byl původně určen pro potřebu kolegů a přátel, čtenářů časopisu Signum. Jde tedy o poměrně starý článek, který vracím do oběhu.

Při vyslovení jména PRUSKO a představě jeho skvostných starých řádů,vyznamenání a dekorací si každý představí především pruské vojáky,jejich zbraně a barevné uniformy,území z kterého vzešly největší evropské války,nebo si představí pruské úředníky,kteří přesně plní své služební povinnosti.Ale co ženy v Prusku?Zdánlivě jim byla přisouzena tří "K" Kirche,Kuche,Kinder,ale stejně jako i v ostatních zemích jim zůstalo ještě čtvrté KRIEG-válka.Když vojáci odložili své parádní uniformy,ověšené řády a záslužnými dekoracemi do skříní a odešli do pole,potom museli ženy nastoupit službu pro zabezpečení úkolů důležitých pro vedení války.Mnohé z žen pak nastoupili službu jako zdravotní sestry přímo na frontu,aby se tam staraly o raněné frontové bojovníky.
Jsou známé případy žen, bojovnic,které nastoupily přímo k bojujícím regimentům do zbraně a jako muži byly i po zásluze odměněny a vyznamenány. Z tohoto období je známé jméno Augusty Kruger z Friedland v Mecklenbursku,která dne 3.června 1814 obdržela vysoké pruské vyznamenání Železný kříž.Tato statečná žena,převlečená za muže,tajně sloužila v "Kolberger 9.Infanterie Regiment".Když se její inkognito prozradilo,i jako žena byla povýšená do poddůstojnické hodnosti a tak byla doceněná její osobní statečnost a odvaha.

O sto let později,počátkem první světové války bylo dekorováno několik žen Železným křížem II.třídy na stuze pro nebojovníky.Známe jméno jedné z těchto žen je jméno Hindenburga LONY,sestra Červeného kříže, další prameny uvádějí jméno Herta von Versen.Německý císař Vilém II. však brzy udílení Železného kříže ženám zakázal a tak tyto udělené kříže mohly být nošeny jen v úpravě brože,mnohdy však exkluzivně,klenotnicky zhotovené.Proto také mužské řády udělené ženám jsou výjimečnou záležitostí.Pro ženy byly založeny vlastní speciální dekorace.Tuto řadu zajímavých dekorací otvírá:

LUISIN ŘÁD(Luise -Orden)
Královna Luisa byla manželka krále Fridricha Wilhelma III.Král svoji ženu miloval a ta mu byla velkou oporou v těžké době napoleonských válek.Když královna 19.července 1810 jako 34-letá zemřela, uctil král založením tohoto výlučného řádu její památku.Samotný řád byl založen 3.8.1814 v období relativního klidu po Napoleonově odstoupení,po osvobozovací válce Pruska,kdy za zásluhy a statečnost byl již dne 10.3.1814 založen Železný kříž. Řád Luisy byl zřízen podle vzoru Železného kříže.Černě lakované železo bylo nahrazeno černým smaltem.Jako stuha Luisina řádu byla použitá stuha Železného kříže pro nebojovníky.Na modrém středovém štítku je zlacené písmeno "L" a kolem věneček z hvězdiček.Karl Friedrich Schinkel,velký stavitel a představitel klasicismu v Berlíně, navrhovatel Železného kříže,zpracoval i návrh tohoto řádu.Stanovil i počet hvězdiček na sedm.Král Friedrich Wilhelm III. měl 7 žijících dětí z manželství s Luisou a proto byla i takto volena symbolika řádu.Medailon na zadní straně nesl pouze letopočet 1813/1814. Statut řádu byl zpracován tak,aby plně vystihl význam žen a jejich úsilí v době války a bojů za vlast.Později byl statut řádu několikráte změněn a doplněn a ještě dnes je jako domácí dámský řád domu Hohenzollernů udílen.

Opět to byla válka,která byla příčinou založení dalších,ryze ženských dekorací.Pruský král Wilhelm I. a jeho manželka Augusta založili oválnou medaili. Na přední straně této malé medaile je korunované písmeno "A" (Augusta s opisem "Arbeit fur des Vaterland".Na zadní straně medaile je červený kříž s letopočtem 1870.Tato medaile byla udělována pouze několik měsíců a již 22.3. roku 1871 byla nahrazena,podobně jako tomu byla u Luisina řádu,dekoraci tvarově podobnou Železnému kříž s názvem: Záslužný kříž pro ženy a dívky(Verdienstkreuz fur Frauen und Jungfrauen) Železný kříž jako symbol pruského státu a vojenství byl i zde vzorem a velmi šťastným řešením.Kříž byl tvarově stejný i s okraji jako je tomu u Železného kříže, byl však poněkud menší a opět černě smaltován.Na přední straně je červený kříž a na zadní straně dekorace jsou propojeny písmena A/Augusta a E(Wilhelm),opět převýšené královskou korunou.Pod písmeny je pak letopočet 1870/1871.Stuha dekorace opět odpovídá Železnému kříž pro nebojovníky.

Záslužná dekorace Červeného kříže, založil císař Wilhelm II,pruský král na návrh nejvyššího orgánu Červeného kříže a královny.Tato dekorace je velmi dobře popsaná na http://www.valka.cz. v sekci Německá vyznamenání.

Když se na základě ženevské konference z 26.10.1863 začaly tvořit zemské svazy Červeného kříže, byl i v Prusku založen dne 11.11.1866 ženský svaz pod názvem: "Vaterlandischer Frauenverein vom Roten Kreuz/VFL/ a postaven pod protektorát královny Augusty.Tato společnost měla poslání a cíl pomáhat těm, kdo to potřeboval, v čase války a působit i v době míru.Padesátileté výročí zastihlo společnost v období světové války, a proto o deset let později, v roce 1926, byl vydán:

Pamětní kříž (Erinnerungskreuz), jako viditelné uznání a ocenění věrné práce. Dekorace je tvořena černým křížem, ve středu je členský odznak spolku, na ramenech kříže je letopočet 1866-1926.Stuha je bílá,motýlovitá(viz obrázek)

Dne 22.10.1907, k 51.narozeninám své manželky Augusty Victorie rozhodl císař Wilhelm,že dosud rozdávané šperky k takovéto příležitosti změní v řád. Řádový název je "Ženský záslužný kříž" (Frauenverdienskreuz) a jeho odznak je ražen ve zlatě nebo stříbře.Původní záměr byl udílet tento řád ženám,které pracovaly v sociální,náboženské a humanitární oblasti a tuto činnost vykonávaly mimo své zaměstnání jako čestný úkol.Teprve později byl řád udílen i za jiné zásluhy.Samotný řád je jednostranný,kruhový,po okraji je modře smaltovaný nápis "FUR VERDIENST". ve středu medailonu mezi vavřínovými snítky je monogram "A V".Celek je převýšen královskou korunou. Stuha je bílá, motýlovitá a řád byl udílen v luxusní červené etuji.

S 1.světovou válkou souvisí:
Záslužný kříž válečné pomoci(Verdienstkreuz fur Kriegshilfe).Tento kříž byl ražen v železe(náhradní kov) a založil jej císař Wilhelm II.dne 5.12.1916.Při určování pořadí, jak bude kříž nošen,bylo stanoveno,že bude nošen jako první v pořadí před všemi mírovými dekoracemi.Přední strana kříže nese ve svém středovém medailonu korunované iniciály WRI(Wilhelm Rex I), zadní strana pak opis FUR KRIEGSHILFDIENST).Původní úmysl byl takový,aby tato strany byla určená k nošení jako strana přední.Jako stuha byla použitá opět již známá stuha z let 1870/71 pro řád Koruny a všeobecné vyznamenání/Algemeine Ehrenzeichen).K těmto dekoracím je možno ještě přiřadit kříž 1.světové války,založený 13.7.1934,několik týdnů před smrtí,říšským prezidentem Hindenburgem, a to pro účastníky války ražba v bronzu s meči,pro účastníky války,kteří se však nezúčastnili přímo bojů to byl kříž bez mečů s dubovým věncem,pro vdovy a pozůstalé,kříž stejný,ale černě lakován.Tento kříž byl ražen i upraven ve formě brože,popřípadě byl nošen na motýlovité stuze.Těchto křížů pro účastníky války-bojovníky bylo raženo více jak 8 milionů kusů,pro nebojovníky asi 1 milion kusů a pro pozůstalé více jak 800 000 kusů.

Mimo dosud uvedená vyznamenání a dekorace do určité míry přístupné všem ženám,které se nějakým způsobem podílely na charitativní činnosti,byly zřízeny ještě další úzce specializované dekorace.Tyto dekorace nejsou obecně známé, nebo se mylně připisují všeobecně charitativním odznakům a dekoracím bez bližší specifikace.
Zlatý pamětní kříž byl udílen "Za 40 let věrné panské služby pro ženské služebné"(weibliche Dienstbote).Jde o prostý, hladký kříž ze zlata, v období císařovny Augusty bez nápisu.Teprve její nástupkyně Augusta Victorie nechala na kříž razit nápis: "40 Jahre treuer Dienste).Kříž se nosil na zlatém řetízku, nebo na černé sametové stuze.Pro udílení dekorace se přísně dbalo toho,aby dekorovaná žena skutečně plných 40 let pracovala nepřetržitě v panské službě. K tomuto kříži byl udílen i diplom. Je znám diplom následujícího znění,který přímo uvádí:"In dankbarer Anerkennung(vierzigjahriger treur Dienste/verliehe ich/das goldene Erinnerungskreuz(der Haushalterin Luise Bruning/in Schleswig/Neues Palais,den 1.November 1908( na dekretu je dále vlastnoruční podpis:Auguste Victoria/Deutsche Kaiserin u.Konigin von Preussen.

Sem také náleží i pruské "Čestné vyznamenání za 40 let činnosti v povolání porodní báby(asistentky).Tato dekorace byla založena též císařovnou Augustou a nosila se jako připínací brož na límečku sesterských šatů.V horní části brože byla koruna císařovny,ale běžnější jsou odznaky s korunou královny pruské.Brože byly velmi ctěny a těšily se velké vážnosti a po roce 1919 byly porodními asistentkami nadále nošeny

Mezi poslední dekorace,které je možno řadit do této skupiny, jsou odznaky pro dvorní dámy.Tyto dekorace jsou nesmírně vzácné a jde o starou tradici ze 17.století.Jsou to většinou iniciály panovnice ozdobené brilianty a drahými kameny.Dekorace byly nošeny na motýlovité stuze nejvyššího pruského řádu Černého orla.

Literatura:
Arnhard graf KLENAU: Orden in Deutschland und Osterreich,
M. Gritzner:Ritter-und Verdienstorden
LaSP.:Dekorace pro ženy a dívky v Prusku, Signum 1990
Prílohy
Luisen-orden_I_Kl_M1865_obv_1_[1].jpg
Luisen-orden_I_Kl_M1865_obv_1_[1].jpg (39.33 KiB) Zobrazené 1153 krát
47O11118_147_9426_5[1].jpg
47O11118_147_9426_5[1].jpg (29.17 KiB) Zobrazené 1153 krát
Bez názvu.JPG
Bez názvu.JPG (19.27 KiB) Zobrazené 1154 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 4869
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Späť na Nemecko

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

Not able to open ./cache/data_global.php