Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod Altmann » Štv Mar 08, 2012 9:09 am

Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Řád byl založen z rozhodnutí československé vlády dne 14. června 1946 (číslo nařízení 152/1946 Sb.)
Řád byl určen k ocenění velitelských schopností a mohl být udělován jak československé generalitě a dalším vojákům, tak mohl být udělen i nejvyšším velitelům spojeneckých vojsk ( toto se však nikdy neuskutečnilo). Tento náš druhý nejvyšší vojenský řád můžeme přirovnat pouze k Řádu Suvorova a zdá se, že právě zde bude problém a vysvětlení, proč byl tak málo udělován jak v československé armádě, ale i příslušníkům spojeneckých armád. Pokud nebudeme hodnotit řád jen dle vzoru SSSR, můžeme se obrátit k historii rumunského Řádu Michala Vítěze (Ordinul Mihail Viteazul ), kdy tento řád ve svých stanovách přísně dbal na to, komu lze řád udělit dle hodnosti a funkčního zařazení. Tato problematika je rozebrána na jistých českých internetových stránkách. Zdá se, že Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova chtěl navázat na tradici obdobných vysokých vojenských či válečných řádů, myšlenka to byla jistě chvályhodná, ale výsledný efekt nulový. Zde si dovolím využít práci druhých (Květoslava Growky) a dávám k zamyšlení:

Poznámky k Velitelskému řádu Jana Žižky z Trocnova

„První se týká počtu udělení. Na základě konzultace v Kanceláři prezidenta ČSSR vytvořil Zdeněk Tkaný ve svém článku v Drobné plastice 1978, s. 110-115 přehled udělení:
Zlatou hvězdu dostali ex offo tři českoslovenští prezidenti (Beneš, Gottwald, Zápotocký), přičemž podle matriky č. 7-10 bylo rezervováno pro další. Ale ani Novotný, ani Svoboda ji již neobdrželi. Dále jí 27. 10. 1948 byly dekorovány bojové zástavy tří legionářských střeleckých pluků (1. 2. 3.) a konečně pod matričním číslem 122 a 124 ji dostali sovětští partyzánští velitelé Asmolov a Šukajev. Celkem tedy zlatá hvězda byla udělena 8 x.
Stříbrná hvězda byla udělena 23x, pod č. 123 ji obdržel partyzánský velitel Jegorov. Z československých vojáků uvedu např. kpt. Michala Kričfalušiho a Oldřicha Kvapila.
Medaile byla udělena 89 československým vojákům, v jejich přehledu je např. pplk. Karel Paleček, škpt. Vilém Toman, Vladimír Šimek a Eugen Surovčík, kpt. Vladimír Beneš, Karel Borský a Lumír Písarský, por. Karel Vejvoda a Vasil Rusín.
Celkem bylo tedy uděleno pouze 120 řádů, z toho tři sovětským občanům“

Na základě tohoto zamyšlení se ptáme, proč nebyl řád udělen alespoň veliteli1.čs. armádního sboru, jisté je, že by gen. Klapálkovi a Svobodovi, ale i generálovi Janouškovi řád II. stupně přináležel. Partyzánští velitelé, při vší úctě, pokud vycházíme přísně ze stanov tohoto řádu, nesplňovali podmínky pro udělení řádu I. stupně, i když veleli vyšším partyzánským svazkům. Nebo si položíme otázku, proč nebyl řád alespoň ve svém II. stupni udělen velitelům Slovenského národního povstání, - abychom byli konkrétní generálům Viestovi a Golianovi. Snad rozháraná politická situace v Československu, snad řevnivost a politická nesnášenlivost a nástup „studené“války jsou i příčinou neudělení řádu generalitě Velké Británie, USA a Francie, případně prostá logika řád neudělit, neb všichni, kdo se o vítězství v 2. světové válce zasloužili, jsou již oceněni Řádem bílého lva, resp. Čs. řádem bílého lva Za vítězství, zapříčinila to, že tento náš nádherný řád se stal jen historickou relikvií. Zdá se, že řád byl založen „jaksi“ navíc.
I.stupeň (zlatá hvězda) se uděloval zpravidla velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády. II. stupeň (stříbrná hvězda ) se uděloval zpravidla náčelníkům štábu sboru, divize a III. stupeň (stříbrná medaile) byl vyhrazen velitelům praporů, oddílů, rot a čet. Uváděné počty:
Hvězda I.stupně 500 kusů
Hvězda II. stupně: 1000 kusů
Stříbrná medaile III. stupně 5000 kusů

Popis řádové dekorace( dle Václava Měřičky)
Avers:
Řádovým klenotem v I. a II. třídě je stříbrná, v nejvyšším stupni pozlacená masivní osmicípá hvězda, která tvarově navazuje na husitskou zbraň (biják ). Cípy hvězdy jsou 14 mm dlouhé, jehlancovitě profilované a vycházejí z kruhu o vnějším průměru 45 mm a vnitřním 40 mm. Vnitřek takto vytvořeného pouzdra je vybrán a na jeho střed je prostřednictvím 18 mm dlouhého šroubu upevněn stříbrný pozlacený a silně vypouklý portrétní medailon o průměru 38 mm v síle okraje 1 mm. Na medailonu je zpodobena hlava jednookého husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, hledící k levému okraji medailonu. Kolem je oboustranně rozložen nápis:

„ NEPŘÁTEL SE NELEKEJTE – NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎTE „

Revers:
Zadní strana hvězdy je plochá a ve vybrání středu je šroub zachycen plochou maticí, na které je vyražena značka jakosti stříbra 937 a nápis „POZLACENO“ Matice je zakryta zlacenou kruhovou podložkou a šroub opatřen polokulovitou šroubovací maticí se dvěma výstupky.
Stejné tři značky jsou vyraženy na volné ploše rubní strany hvězdy.

Odznak II. třídy řádu je tvořen obdobnou, ale jen stříbrnou hvězdou. Zadní strana je opět označena značkou výrobce „K“ a ryzosti stříbra 937. V ploše zadní strany stříbrné hvězdy již zcela chybí ony tři značky, které jsou čitelné u hvězdy I. třídy. Je to jistá ochrana před možným paděláním zlacením.

Řád Jana Žižky z Trocnova je poněkud netypicky ve svém třetím stupni tvořen masivní stříbrnou medailí o průměru 35 mm. Medaile je na přední straně značně vypouklá a kopíruje středový medailon popsaných řádových hvězd.
Na zadní straně medaile je v ploše nahoře nápis:
„ ČESKOSLOVENSKÝ VELITELSKÝ ŘÁD a v dolní části ve dvou řádcích – JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA „
Zcela dole jsou opět dva zkřížené husitské symboly ( husitské palcáty).
Medaile má ve své horní části poměrně malé ouško se závěsným kroužkem k upevnění na stuhu.
STUHA:
Vlastní stuha je 40 mm široká a ve svém středu má 5 mm široký červený pruh.
Náprsní stužka:
Ta se ve dvou kusech se předávala pro běžné nošení na stejnokroji. Rozměr stužky je 40x123 mm. I. a II. stupeň řádu se vyznačují dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; I. stupeň se rozlišuje palcáty pozlacenými, II. stupeň palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.
ETUJE:
Řádové dekorace mají černé etuje, které i zde připomínají husitskou tématiku neb barva etuje je černá s červeným pruhem ve středu. Na víčku etuje jsou opět symbolické velitelské palcáty.

Autorem řádového klenotu je akademický sochař Alois SOPR a autorem stuhy B. Beran.
Věci Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova spravuje Ministerstvo národní obrany.

Mezi sběrateli se vzácně nachází několik návrhových kusů hvězdy i medaile ( snad přímo z dílny profesora Sopra), existuje však i návrhová a nepřijatá medaile. Abychom si nevymýšleli již určené, budeme zde opět vycházet z publikací pana Václava Měřičky:
Podle původního návrhu měl být III.řádový stupeň tvořen také hvězdou, která však bude již vyrobena z bronzu. Teprve později, pravděpodobně po vyrobení návrhových kusů, se od tohoto projektu upustilo - tato bronzová hvězda je nahrazena stříbrnou medaili. VAM dále uvádí, že i tak byly v malém počtu vyhotoveny stříbrné medaili, které nebyly schváleny.
Oficielní vydání, které jsme si popsali, ve váze 38 g
Neoficielní, přesněji neschválené vydání:
Stříbrná medaile o průměru 38 mm váze 48 g a g. Tato medaile nemá zvýšený okraj . Přední strana odpovídá medailonu zlaté i stříbrné hvězdy. Na zadní straně je nápis(nehovoří se o řádu): MEDAILE ŘÁDU JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA V dolní části medaile jsou dva zkřížené palcáty.
Medaile je uložena v jedné soukromé sbírce, majitel si nepřeje být jmenován.

Na závěr ještě jedna připomínka či zamyšlení Květoslava Growky:
Druhá poznámka se týká mého pohledu na význam tohoto řádu. Když už československá vláda v Londýně přistoupila k vytváření nové řádové soustavy podle sovětského vzoru, rozhodně bych kladl „Žižkův řád“ na první místo před Čs. řád bílého lva za vítězství. A protože byl „velitelský“, měli ho dostat skuteční velitelé jako Klapálek, Svoboda, Janoušek atd. Sovětským partyzánským velitelům by slušely jiné řády, např. stejné zlaté hvězdy Čs. vojenského řádu Za svobodu udělené in memoriam parašutistům za likvidaci Heydricha. Do hry však vstoupily politické tlaky a neujasněnost kritérií při udělování vyznamenání. Dle mého měly být jednoznačně od sebe odděleny zahraniční armáda od domácího odbojového hnutí a partyzánského hnutí – každá skupina měla mít „svůj“ řád a dekorace. Samozřejmě že jde pouze o mé úvahy, jimž chci jen doplnit, že díky této neujasněnosti se z Velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova stal nízkým počtem udělení výjimečný řád, který ovšem nemá výjimečné nositele. A z pohledu sběratele je velkou chybou, že alespoň udělené řádové hvězdy nenesou matriční čísla.

Udělovací dekret:
Dekret k řádu III. stupně je celkem známý a byl nabízen v aukci Aurea. Pokud by někdo z Vás měl obrázek dekretu alespoň k řádu II, stupně budeme se všichni těšit.


Poznámka:
O tomto řádu můžeme jistě diskutovat neb se objevují i řádové hvězdy neodpovídající popisů, nemají předepsaný rozměr ani váhu.
Závěrem bych chtěl poděkovat svým kolegům a přátelům za pomoc při zpracování textové části a panu M. Strenkovi, kterému zároveň toto povídání připisuji.

Literatura:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Prílohy
1st[1].jpg
1st[1].jpg (62.44 KiB) Zobrazené 2767 krát
zlatá hvězda- Žižka.JPG
zlatá hvězda- Žižka.JPG (31.52 KiB) Zobrazené 2768 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5133
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod Altmann » Štv Mar 08, 2012 9:11 am

Velitelský řád Jana Žižka z Trocnova:
- klenot II. stupně
Prílohy
2st[1].jpg
2st[1].jpg (60.61 KiB) Zobrazené 2767 krát
stříbrná hvězda-Žižka.JPG
stříbrná hvězda-Žižka.JPG (33.79 KiB) Zobrazené 2767 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5133
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod Altmann » Štv Mar 08, 2012 9:14 am

Velitelský řád Jana Žižka z Trocnova:
- medaile III. stupně

Všechny řádové dekorace jsou staženy z nabídky pražského aukčního domu Aurea!

Byl jsem upozorněn kolegou Ondrasem, že zde vystavený dekret o udělení medaile či řádu III. stupně nemusí být originálem. Prosím proto všechny, kdou jsou schopni tento názor doložit ať nám napíši. Děkuji.
Prílohy
žižka-medaile.JPG
žižka-medaile.JPG (45.71 KiB) Zobrazené 2767 krát
3st_avers[1].jpg
3st_avers[1].jpg (24.23 KiB) Zobrazené 2767 krát
20a0303[1].jpg
20a0303[1].jpg (15.72 KiB) Zobrazené 2767 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5133
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod szabo » Uto Okt 02, 2012 12:35 pm

Pekný de, dostal som možnosť zakúpiť´Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova 2.st. Je to originál aj z dekrétom. Vystavím sem po jeho získaní fotky.
szabo
 
Príspevky: 23
Registrovaný: Sob Jan 28, 2012 9:50 am

Re: Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod ondras » Pia Apr 12, 2013 11:38 am

Dekret ke Stříbrné hvězdě Velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova. Pro zveřejnění na internetu je jméno vyznamenaného a matriční číslo zakryto. Originální dekret k medaili vypadá naprosto stejně, jen je tam napsáno "medaili". Měl jsem možnost vidět dva originální dekrety k medaili na fotografii a jeden jsem viděl "in natura". Dekret z aukce Aurea považuji za falzum, tak jak mi bylo řečeno i člověkem, který tenkrát na aukci byl a dekrety si prohlížel. Těch falešných tam bylo více. Je na nich několik podezřelých znaků.

Obrázok
Naposledy upravil ondras dňa Pia Sep 01, 2017 11:32 am, celkovo upravené 1
Za vlast, za socialismus !
Obrázok užívateľa
ondras
 
Príspevky: 251
Registrovaný: Ned Jan 22, 2012 11:11 am
Bydlisko: Praha 4 - toho času Pankrác
zameranie / specialization: ČSR - ČSSR

Re: Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Poslaťod strenk » Pia Jan 16, 2015 5:47 am

Foto nositeľa z 2 odznakmi Partizána a hviezdou Rádu Žižky
Prílohy
жижка.jpg
жижка.jpg (17.49 KiB) Zobrazené 1493 krát
strenk
 
Príspevky: 669
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 6:09 pm


Späť na Rády

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron
Not able to open ./cache/data_global.php