Zajímavé odznaky NSG (X)

Zajímavé odznaky NSG (X)

Poslaťod Altmann » Sob Jan 21, 2012 12:21 pm

Odoslané: Pi Jan 13, 2012 5:07 am

ODZNAK PRO PŘÍSLUŠNÍKY HISTORICKÝCH JEDNOTEK
PŘI NÁRODNÍCH GARDÁCH
A
ODZNAK VÝCVIKOVÉHO TÁBORA AKADEMICKÉ LEGIE


ROMAN JEDLIČKA

23a2312a.jpg
23a2312a.jpg (81.96 KiB) Zobrazené 2565 krát


Již od r. 1970, kdy Václav Měřička publikoval první soubornou práci o vyznamenáních NG (lit. 1), se táhne jako červená nit opakovaně přejímaný název odznaků NG, které jsou ale chybně označovány jako Odznaky výcvikových středisek NG. Měřička uvádí, že odznak byl určen pro absolventy výchovných a výcvikových středisek NG a že byl vydán v pozlaceném či postříbřeném bronzu (lit. 1 - str. 12), na následující stránce uvádí dokonce 3 třídy tohoto odznaku - I. tř. pozlacený, II. tř. postříbřený a III. tř. bronzový.
Toto chybné označení převzal i Josef Kounovský v jeho nedávno vyšlé publikaci (lit. 2). Zde pod pořadovým číslem 10 uvádí historické vysvětlení vzniku těchto odznaků bez jakéhokoliv uvedení zdroje - dle mého názoru jde jen o fikci autora, navíc od svého počátku zcela chybnou. Od Měřičky pak převzal 3 různá provedení podle použitého kovu. Navíc do této skupiny přiřadil i klopový členský odznak NG, který je shodný s použitým motivem středu na jednom z obou odznaků, opět s vyfabulovaným vysvětlením.
S odkazem na obě shora uvedené publikace jsou tyto odznaky chybně označovány také mezi sběrateli a vše se nakonec přejímá i do aukčních katalogů, naposledy ve faleristickém aukčním katalogu pobočky ČNS Praha z prosince 2005 (lit. 7), který jeho autoři navíc označili „za pomůcku při určování objektů čs. faleristiky“ (!).
Připouštím, že asi NG mohly mít či měly nějaké výcvikové tábory či střediska, co je ale 100% jisté, je to, že za jejich absolvování či za zásluhy o jejich zřízení či vedení se tyto odznaky nevydávaly a neudělovaly.
Vysvětlení přesného názvu a účelu těchto odznaků lze nalézt v časopise Stráž dobrovolců (ročník III) z roku 1937 na str. 5, kde je publikován následující krátký článek včetně vyobrazení dvou odznaků:

„Legionáři a dobrovolci v NG
Organizační řád, vydaný pro NG. a schválený MNO., stanoví v části I., stať 9. § 41. odznak příslušnosti k historickým jednotkám při NG. Historickou jednotkou u NG rozumí se družstvo, četa nebo rota, sestavená jen z legionářů nebo z dobrovolců, může být však též zřízena jednotka z legionářů a dobrovolců společná. Dohoda o spolupráci a organizační řád NG. zachovává historickým jednotkám jejich charakter, takže při veřejných vystoupeních v rámci NG nosí své legionářské a dobrovolecké stejnokroje, na nichž mají odznak historických jednotek. Odznak jest oxydovaně stříbřený, střední znak jest uložen na červeně smaltovaném pozadí.

Odznak pro příslušníky jednotek legionářských u NG.
Odznak označuje čety (roty) sestavené z legionářů (dobrovolců z r. 1918 až 1919) u NG, vystupují-li v samostatném útvaru v historickém stejnokroji. Odznak se nosí na levé kapse bluzy.

Odznak pro příslušníky jednotek legionářských u NG.
Odznak označuje čety (roty) sestavené z legionářů (dobrovolců z r. 1918 až 1919) vystupují-li v stejnokroji gardovém. (Pozn. není-li ustaven zvl. oddíl pak tento odznak jednotlivci nemají.)

Přinášíme vyobrazení tohoto pěkně a masivně provedeného odznaku. Autorem jeho je br. O. Pilz, odznaky provedla v kovu firma Karnet a Kyselý. Historické jednotky obdrží jej jen u SNG. prostřednictvím své NG.“ (podtrženo autorem).

Článek je doplněn vyobrazeními lícových stran obou odznaků, přičemž text u prvnímu odznaku patří k obrázku odznaku se znakem NG, zatímco druhý text patří k obrázku odznaku s legionářským čtyřznakem.
Oba jsou tedy určeny pro příslušníky legionářských jednotek či dobrovolců z let 1918 - 1919, tedy tzv. historických jednotek, kteří se následně stali příslušníky NG. Odznak se znakem Národních gard (obr. 1) nosili příslušníci NG, pokud vystupovali v historických legionářských uniformách a vyjadřovali tak svůj vztah k NG, zatímco naopak odznak s legionářským čtyřznakem (obr. 2) pak ti příslušníci NG, kteří vystupovali v gardovém stejnokroji a vyjadřovali tak svůj vztah k historickým jednotkám..
Toto vysvětlení a důkaz z dobového tisku jsou jednoznačné. Správné označení těchto odznaků je tedy ODZNAK PRO PŘÍSLUŠNÍKY HISTORICKÝCH JEDNOTEK PŘI NG následně pak s další specifikací podle užitého emblému na odznaku.
Oba odznaky jsou raženy vysoce kvalitně z oxidovaného stříbřitého kovu, se samostatnými vsazenými smaltovanými středy, bez monogramu autora, na rubu s příčnou zavírací jehlicí. Na odznaku na obr. 1 jsou v jilcích mečů drobné dírky k přišití.
Kromě „stříbrného“ odznaku se znakem NG existuje shodný odznak, ale bronzový, provedený z jednoho kusu, kde středová část není smaltována , ale je červeně lakována, bez označení autora či výrobce, na rubu s příčnou jehlicí (obr. 3). Snad se mohlo jednat o poválečnou doražbu původního odznaku pro nositele, kteří o odznak během válečných let přišli. Zda podobně provedený typ existuje i u odznaku s legionářským znakem, mi není známo.
Nutno ale doplnit, že existují ještě další podobné odznaky, z nichž ale jen u jednoho jde skutečně o odznak výcvikového tábora. Tyto odznaky byly udělovány dalšími spolky či organizacemi, které si tyto odznaky nechávaly vyrábět opět u firmy Karnet a Kyselý Praha s použitím shodných či podobných polotovarů této firmy, vše pravděpodobně z důvodů finančních úspor při objednávání a výrobě odznaků, protože výroba nové raznice byla (a je i dnes) totiž velmi drahá.
Takovým odznakem je třeba odznak Válečné školy Praha 1932 - sv. Hubert, navíc převýšený štítkem na řetízkových závěsech a podložený zelenou stužkou (obr. 4)
Dále existuje odznak se smrtihlavem (dole značený monogramem autora – viz obr. 5 převzatý z faleristického katalogu - lit. 7), dle textu tohoto katalogu „…doplněný znakem úderného praporu čsl. legií…“. Již jen srovnání znaku úderného praporu čsl. legií na jejich pamětní medaili ukazuje, že v tomto případě nejde o jejich odznak. U Pamětního odznaku úderného praporu čsl. legií je lebka podložená 2 zkříženými granáty položena na husitský kalich, u popisovaného odznaku jsou zkřížené granáty umístěny pod lebku a chybí husitský symbol. Použitý symbol lebky či smrtihlava s podloženými či pod lebkou umístěnými 2 zkříženými ručními granáty je obecným znakem úderných jednotek (zde zájemce odkazuji např. na literaturu 6), o jakou organizaci se ale u tohoto odznaku jednalo, mi není známo.
Podobný v této řadě je odznak s českým, moravským a slezským znakem, převýšené svatováclavskou korunou, který je Měřičově publikaci (viz lit. 4) popsán a vyobrazen pod č. 171 jako Pamětní odznak Národní Legie (?) bez bližšího vysvětlení.
A konečně se dostávám k odznaku Akademické legie Republiky Československé. Toto je jediný odznak z celé této popsané série, který skutečně nese název ODZNAK VÝCVIKOVÉHO TÁBORA AKADEMICKÉ LEGIE – zkráceně členy Akademické legie označován podle začátečních písmen jeho názvu jako OVTAL (obr. 6). Odznak založený a udělovaný v r. 1947 byl reminiscencí na dva výcvikové tábory (v r. 1936 a 1937) a byl určen těm, kteří se táborů zúčastnili nebo se o jejich konání zasloužili a přežili německou okupaci. Návrh vytvořil velitel Akademické legie JUC. Evžen Chroust, vyrobila jej firma Karnet - Kyselý, Praha – Žižkov, za základ byla opět z úsporných důvodů užita již hotová raznice firmy (šlo o studentskou organizaci a tedy organizaci bez větších finančních prostředků). Odznak existoval ve dvou stupních:
a/ bronzový - pro účastníky výcvikového tábora AL,
b/ stříbrný (postříbřený) - čestný - pro ty, kteří se o výcvikové tábory zasloužili.
Byl použit shodný základ jako u výše uvedených odznaků, na střed je položen vínově červeně smaltovaný disk, na který je připevněn znak AL, tj. gotický černě smaltovaný štítek se zeleně smaltovaným latinským křížem uprostřed. Rubní strana je hladká, bez smaltu s vodorovně umístěnou zapínací jehlici, bez označení výrobce. Zde uvádím stříbrný stupeň tohoto odznaku s monogramem autora O.P. na líci dole, na rubu s rytým číslem 22. (obr. 6).
Bronzový odznak, nabízený ve faleristické aukci ČNS Praha v prosinci 2005 (lit. 7) je bez monogramu autora na líci, v katalogu pak není uvedeno, zda je na rubu číslován.
K odznaku byl vydán dekret či legitimace, jejíž text zní : „Akademická legie Republiky Československé uděluje Čestný odznak výcvikového tábora A.L. …(jméno a hodnost vyznamenaného). V Praze 31. srpna 1938“ (je připojené razítko AL a podpis čestného velitele AL dr. Karla Schwarzenberga - viz obr. 7). Dekret je záměrně antedatován, protože odznak v r. 1938 a vzhledem k následné okupaci nebylo možné vyrobit dřív, než po konci války.

Snad právě podobnost odznaků NG s tímto odznakem Akademické legie vedla k jejich chybnému označení. Vzhledem k omezenému okruhu čtenářů časopisu SIGNUM se však obávám, že i nadále tyto odznaky budou označovány chybně a nesmyslně, bohužel vše ke škodě našich faleristů.

(Poděkování patří také všem těm kolegům-faleristům, kteří ochotně zapůjčili odznaky k publikování.)

Použitá literatura (chronologicky):
1. Časopis Stráž dobrovolců - ročník III / 1937
2. Václav Měřička: Diplomový odznak krále Karla IV. - ČNS pobočka Hradec Králové 1970
3. Václav Měřička: Československá vyznamenání – V. část ČSN Hradec Králové 1979
4. Václav Měřička: Československá vyznamenání – VI.a část ČSN Hradec Králové 1984
5. Josef Kounovský: Diplomový odznak krále Karla IV.- ČNS Praha 2003
6. Vlastimil Schildberger jr., Karel Sáček, Richard Uhlíř, Karel Klátil : Symbol umrlčí lebky a vojenské stejnokroje - sborník Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století - Brno 2004
7. Aukční katalog ČNS pobočka Praha – faleristická část- ČNS- pobočka Praha prosinec 2005
Prílohy
10101_eBB8RH_tn.jpg
10101_eBB8RH_tn.jpg (35.68 KiB) Zobrazené 1999 krát
10101_alq4J1_tn.jpg
10101_alq4J1_tn.jpg (29.33 KiB) Zobrazené 1999 krát
Naposledy upravil Altmann dňa Pia Sep 18, 2015 10:36 am, celkovo upravené 2
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Zajímavé odznaky NSG

Poslaťod Altmann » Sob Jan 21, 2012 12:23 pm

Odoslané: So Jan 14, 2012 11:25 am


Neznámý oznak Národní střelecké gardy?

Je s podivem, že mnohé dekorace Národní střelecké gardy nejsou přesně popsané a odznak, který si zde představíme je téměř neznámý a který pro jistotu nepopisuje ani pan Měřička, neboť si nebyl jist kam a jak jej správně zařadit.
Odznak popisuje pouze pan Felix Kilian a ve své knize. Na straně 252 nás informuje následovně:

„ Odznak partyzánské úderné jednotky Kyjev“

Asi v roce 1947 byl zřízen odznak s označením Úderná jednotka Kyjev. Bližší podrobnosti nebyly zjištěny. Jedná se o připínací odznak, která dosud nebyl popsán.

Roman.jpg
Roman.jpg (117.34 KiB) Zobrazené 2594 krát


Popis odznaku:
Avers:
Odznak má podobu věnce tvořeného lipovými listy. Věnec je přepásaný kovovou stuhou a to po stranách a v dolní části. Medailon je podložen zkříženými meči.
Střední část odznak tvoří kulatý,červeně smaltovaný terč o průměru 30 mm, který je do odznaku vložen oválný terč na který je naložen obnažený meč hrotem vzhůru. Na tomto meči je položen malý štít se symbolem, který známe a chápeme jako všeobecný znak úderných jednotek, v tomto případě jde o lebku, která stojí na ručních granátech. Obdobný symbol nacházíme např. na dekoraci 1. Úderného praporu ruských legii. V dolní části je tento znak přizdoben lipovými ratolestmi. Středový znak na medailonu může být zlacený, ale i stříbřený.

Revers:
Na zadní straně, která je hladká je vodorovná jehlice k upevnění na oděv. Odznak v knize pana Kiliana je číslovaný a smaltovaný, ale známe odznaky pouze vyraženy z plechu, červeně lakované a nečíslované. V tomto případě je zadní strana výliskem strany přední.

Informace o tom,že nejde o odznaky NSG byl získán přímo od posledního velitele NSG.( Dr. Mgr. Evžena Chrousta).

Na aukci Aurea (aukční katalog z 5.prosince 2010) je odznak označen následovně:
„ Čestný odznak Výcvikových středisek Národní gardy doplněný znakem úderného praporu Ruských legii, bronz zlacená, smalt „ Odznak s vyvolávací cenou 12000 Kč, byl vydražen za cenu 17000 Kč.
Nelze vyloučit ani tuto možnost a je možné,že existoval další kurz, který však není možno prokázat, ale zároveň ani popřít, ale obecně je známo,že NSG pro své kurzy odznaky nevydávala.

Někteří sběratelé považuji tento odznak za čestný odznak ruských legionářů angažujících se ve prospěch NSG. Jistá spolupráce vedení Národních gard a legionářů je jistě prokazatelná, i symbolika úderných jednotek je pochopitelná, neb například i legionáři Italští se hrdě hlásil k odkazu Arditů, tedy elitních italských jednotek. Ani tento názor však není možno potvrdit jakýmkoliv dokumentem, spisem či nařízením.

Další a zde celkem logická úvaha nám říká, že může jít o pouhý návrhový kus, který nebyl jako vyznamenání velitelstvím NSG schválen. Pro tuto možnost hovoří tyto skutečnosti:
- je znám odznak ve zlaceném bronzu (viz obrázek)
- další odznak je pouhý plechový výlisek, kde střední smaltovaná plocha je nahrazena červenou barvou(lakem)
- Existuje další varianta, kde je středový medailon sice smaltovaný, ale na střed je naložen stříbrný medailon ( takový odznak je právě v knize pana Kiliana)

Odznak s mnoha otazníky předkládáme s možnosti, že takový či podobný odznak je zastoupený ve Vašich sbírkách a každý další poznatek nám pomůže určit či alespoň zpřesnit kam odznak správně zařadit.

Závěr:
Historie odznaku tedy nadále pro nás je zahalena tajemství, pokud se nespokojíme s informací,že jde o odznak partyzánské skupiny Kyjev.
2. Kilian, Felix: Diplomiertes Ehrenzeichen König Karls IV. der tschechoslowakischen Nationalgarde - soukromé vydání autora, Wien 2007
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant

Re: Zajímavé odznaky NSG (X)

Poslaťod Altmann » Uto Nov 07, 2017 3:05 pm

V podzimní aukci Aurea Praha je v nabídce i tento odznak. Přiložím, neb je v perfektním stavu a pro faleristy, kteří se zaměří na tuto oblast i vzácný.
Prílohy
Bez názvu.png
Bez názvu.png (224.49 KiB) Zobrazené 1796 krát
Obrázok užívateľa
Altmann
 
Príspevky: 5154
Registrovaný: Sob Jan 21, 2012 7:59 am
sFs: sympatizant


Späť na Ďalšie dekorácie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

Not able to open ./cache/data_global.php